home | Sitemap | FR NL |

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  1. Het feit met onze firma te onderhandelen brengt het akkoord van de cliënt mee betreffende onderhavige algemene voorwaarden.
  2. Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen. De op de vervaldag niet betaalde facturen brengen, zonder in-morastelling en door het feit alleen van niet-betaling, een intrest op van 1,5 % per maand. Ons akkoord omtrent gelijk welke andere betalingswijze o.a. per wissel brengt geen schuldvernieuwing mede of doet geen afbreuk aan de clausule wat betreft de plaats van betaling, de verhoging en de bevoegdheid.
   In geval van niet-betaling van onze facturen op de vervaldag zal het bedrag ervan of het overblijvend saldo verhoogd worden met 15 % doch met een minimum van 25 Euro’s, als tussen partijen overeengekomen schadevergoeding wegens laattijdige betaling.
  3. Wat het aantal geleverde stukken betreft veroorlooft de fabriek zich een speling van min of meer 20 %. Een lichte verandering, zowel in de drukkleuren als in de polyethyleen, kunnen geen reden van reclamatie veroorzaken. De dikte van de polyethyleen kan lichte veranderingen ondergaan, die niet meer dan 10 % bedragen.
  4. Ter goeder trouw voeren we alle werken uit die ons toevertrouwd zijn. We achten ons niet verbonden indien we een gedeponeerd of gebrevetteerd model of tekening reproduceren. De ontwerpen en tekeningen door ons gecreëerd blijven onze eigendom.
  5. De goederen worden verzonden en reizen op risico van de koper, zelfs ingeval de verzending franco geschiedt.
  6. De leveringstermijn is enkel aanduidend, en het niet-nakomen van deze termijn kan in geen geval een korting op de prijs of een vernietiging van de bestelling met zich brengen of evenmin een eis tot schadevergoeding tot gevolg hebben.
  7. De leveringstermijn vangt slechts aan na ontvangst van het goedgekeurde ontwerp.
  8. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke verzendingen te doen op iedere bestelling. De betaling van de in dergelijke gevallen opgemaakte facturen is geenszins aan de integrale uitvoering van de bestelling onderworpen. Evenzo is, in geval van klacht betreffende een deel van de bestelling, het ander deel steeds betaalbaar op de vervaldag.
  9. Alle bestellingen die worden overgemaakt voor rekening van een derde, ook indien zij aan deze laatste moeten gefactureerd worden, verbinden de besteller, die verantwoordelijk is voor de betaling, indien de derde in gebreke mocht blijven.
  10. Alle klachten dienen gedaan te worden binnen de acht dagen na de factuurdatum. Alle betwistingen betreffende de met deze factuur, aangerekende diensten of leveringen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Liège.